ST V 60

 

Model

ST V 60
Volute Aluminium
Fan

Ø 180

Voltage 230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz
Power input

104 W

115 W

124 W

126 W